TCVN/TC 268 - Cộng đồng và thành phố bền vững

Số hiệu
TCVN/TC 268
Tên Ban kỹ thuật
Cộng đồng và thành phố bền vững
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 268 - Sustainable cities and communities  

Phạm vi
Hoạt động tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực cộng đồng và thành phố bền vững bao gồm việc xây dựng các yêu cầu, các khung tổng quát, hướng dẫn và hỗ trợ các kỹ thuật và các công cụ liên quan đến việc phát triển bền vững xét về tính thông minh và tính bền vững
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phùng Mạnh Trường (Trưởng ban)
 • Nguyễn Phương Thủy (Thư ký)
 • Nguyễn Thanh Tuyền (Thư ký)
 • Trần Minh Tuấn
 • Nguyễn Quang Huy
 • Hồ Đức Thắng
 • Nguyễn Tuấn Anh
 • Phạm Trung Chính
 • Đỗ Quế Lâm Hải
 • Nguyễn Văn Khôi
 • Trần Đình Thái
 • Lê Tuấn Anh
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Phát triển bền vững trong cộng đồng – Tóm tắt các hướng dẫn hiện có và các phương pháp tiếp cận về sự phát triển và khả năng phục hồi bền vững trong thành phố
 • Mô hình khái niệm thành phố thông minh – Hướng dẫn thiết lập mô hình cho việc liên tác dữ liệu