TCVN/TC 210 - Quản lý chất lượng trang thiết bị y tế

Số hiệu
TCVN/TC 210
Tên Ban kỹ thuật
Quản lý chất lượng trang thiết bị y tế
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 210 - Quality management and corresponding general aspects for medical devices

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn Quản lý chất lượng Trang thiết bị y tế
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Nguyễn Minh Tuấn (Trưởng ban)
  • Đoàn Bích Nga (Thư ký)
  • Cao Thị Vân Điểm
  • Phạm Đức Hiền
  • Lê Thanh Hải
  • Đỗ Đức Chi
  • Nguyễn Minh Hải
  • Hà Đắc Biên
  • Vũ Thị Lợi
Danh sách dự thảo đang thực hiện