TCVN/TC 01 - Vấn đề chung về tiêu chuẩn hóa

Số hiệu
TCVN/TC 01
Tên Ban kỹ thuật
Vấn đề chung về tiêu chuẩn hóa
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TMBG - Technical Management Board - groups

Phạm vi
Hoạt động trong lĩnh vực chung về tiêu chuẩn hóa
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Vũ Văn Diện (Trưởng ban)
  • Bùi Ngọc Bích (Thư ký)
  • Nguyễn Minh Bằng
  • Lê Thị Thúy Sâm
  • Nguyễn Thị Mai Hương
  • Phan Minh Hải
  • Trần Ngọc Dũng
  • Trần Thị Thu Hà
  • Phùng Quang Minh
Danh sách dự thảo đang thực hiện