TCVN/TC 12 - Đại lượng và đơn vị đo

Số hiệu
TCVN/TC 12
Tên Ban kỹ thuật
Đại lượng và đơn vị đo
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 12 - Quantities and units

Phạm vi
Hoạt động trong hầu hết mọi lĩnh vực: không gian, thời gian, cơ, nhiệt, điện, từ, hóa lý, vật lý phân tử…
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Trần Bảo (Trưởng ban)
  • Bùi Ngọc Bích (Thư ký)
  • Nguyễn Viết Kính
  • Nguyễn Khắc Hải
  • Phạm Thanh Bình
  • Trần Quang Uy
  • Trần Ngọc Toàn
  • Dương Quốc Thao
Danh sách dự thảo đang thực hiện