TCVN/CASCO - Đánh giá sự phù hợp

Số hiệu
TCVN/CASCO
Tên Ban kỹ thuật
Đánh giá sự phù hợp
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/CASCO - Committee on conformity assessment

Phạm vi
Đánh giá sự phù hợp
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Vũ Xuân Thủy (Trưởng ban)
 • Màn Thùy Giang (Thư ký)
 • Phan Minh Hải
 • Trần Bảo
 • Trần Khắc Điền
 • Vũ Thị Hồng Hạnh
 • Nguyễn Đình Quyền
 • Trần Quốc Dũng
 • Nguyễn Duy Tân
 • Nguyễn Vũ
 • Mai Văn Sủng
 • Mai Tiến Dũng
 • Lê Quốc Bảo
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Đánh giá sự phù hợp – Ví dụ về chương trình chứng nhận dịch vụ
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 9: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chống hối lộ
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 3: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng
 • Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường