TCVN/TC 5 - Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại

Số hiệu
TCVN/TC 5
Tên Ban kỹ thuật
Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 5 - Ferrous metal pipes and metallic fittings

Phạm vi
Ống kim loại đen và phụ tùng đường ống kim loại
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Văn Sưa (Trưởng ban)
 • Đỗ Quang Long (Thư ký)
 • Đào Duy Trung
 • Cao Bảo Anh
 • Hà Văn Vui
 • Dương Văn Khoa
 • Chu Xuân Tĩnh
 • Phan Độc Lập
 • Bùi Anh Tuyến
 • Vũ Tất Thành
 • Mai Đình Thắng
Danh sách dự thảo đang thực hiện