TCVN/JTC 1/SC 17 - Thẻ nhận dạng

Số hiệu
TCVN/JTC 1/SC 17
Tên Ban kỹ thuật
Thẻ nhận dạng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/IEC JTC 1/SC 17 - Cards and security devices for personal identification

Phạm vi
Thẻ nhận dạng
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đặng Mạnh Phổ (Trưởng ban)
 • Nguyễn Hải Anh (Thư ký)
 • Nghiêm Phú Hoàn
 • Đào Minh Tuấn
 • Lê Minh Quốc
 • Đào Ngọc Chiến
 • Nguyễn Ngọc Minh
 • Đặng Trung Hiếu
 • Đoàn Thanh Hải
 • Nguyễn Quốc Khánh
 • Nguyễn Quang Minh
 • Đinh Trọng Nhân
Danh sách dự thảo đang thực hiện