TCVN/TC 2 - Chi tiết lắp xiết

Số hiệu
TCVN/TC 2
Tên Ban kỹ thuật
Chi tiết lắp xiết
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 2 - Fasteners

Phạm vi
Chi tiết lắp xiết
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Phạm Văn Hùng (Trưởng ban)
 • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
 • Cao Bảo Anh
 • Nguyễn Hồng Quang
 • Trần Trung Kiên
 • Chu Xuân Tĩnh
 • Lê Xuân Quý
 • Đinh Văn Chiến
 • Nguyễn Ngọc Chương
 • Nguyễn Văn Thẩm
 • Hà Văn Vui
Danh sách dự thảo đang thực hiện