TCVN/TC 23 - Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp

Số hiệu
TCVN/TC 23
Tên Ban kỹ thuật
Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 23 - Tractors and machinery for agriculture and forestry

Phạm vi
Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Bùi Hải Triều (Trưởng ban)
 • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
 • Cao Bảo Anh
 • Trần Hồng Thao
 • Nguyễn Mạnh Toàn
 • Lê Nguyên Đạt
 • Trần Minh Mạnh
 • Trịnh Duy Đỗ
 • Hàn Trung Dũng
 • Nguyễn Tất Giang
 • Đoàn Hưng Quốc
Danh sách dự thảo đang thực hiện