TCVN/JTC 1/SC 35 - Giao diện người sử dụng

Số hiệu
TCVN/JTC 1/SC 35
Tên Ban kỹ thuật
Giao diện người sử dụng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/IEC JTC 1/SC 35 - User interfaces

Phạm vi
Công nghệ thông tin - Giao diện người sử dụng
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đặng Minh Tuấn (Trưởng ban)
 • Nguyễn Phương Thủy (Thư ký)
 • Trần Hồng Sơn
 • Hoàng Đỗ Thanh Tùng
 • Vũ Thị Hương Giang
 • Cao Kim Ánh
 • Nguyễn Tiến Ban
 • Nguyễn Hiếu Minh
 • Bùi Việt Hoàng Sơn
 • Cù Kim Long
 • Lại Hoàng Dương
 • Nguyễn Mạnh Lực
 • Đỗ Lê Thăng
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-14: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình liên kết cáp mạng diện rộng
 • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-15: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình giao diện chung cho mạng diện rộng
 • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-16: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình dòng thuê bao số mạng diện rộng
 • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-21: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình mạng cục bộ không dây
 • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-20: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ kết nối giao thức điểm – điểm trên mạng diện rộng
 • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP– Phần 8-19: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình liên kết dịch vụ điện thoại đơn giản trên mạng diện rộng
 • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 8-18: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ kết nối giao thức giao thức Internet mạng diện rộng
 • Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP– Phần 8-17: Giao thức điều khiển thiết bị cổng Internet – Dịch vụ cấu hình liên kết Ethernet mạng diện rộng