TCVN/TC 96 - Cần Cẩu

Số hiệu
TCVN/TC 96
Tên Ban kỹ thuật
Cần Cẩu
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 96 - Cranes

Phạm vi
Tư vấn kỹ thuật các hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn về "Cần Cẩu"
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Trương Quốc Thành (Trưởng ban)
 • Trần Thị Kim Huế (Thư ký)
 • Đào Duy Trung
 • Cao Bảo Anh
 • Trịnh Đồng Tính
 • Nguyễn Thế Tiến
 • Vũ Khắc Điệp
 • Ngô Quang Hưng
 • Lê Văn Quỳnh
 • Đặng Anh Trung
 • Phạm Ngọc Hoàng
 • Triệu Quốc Phương
 • Nguyễn Việt Phương
Danh sách dự thảo đang thực hiện
 • Cần trục – Đào tạo người móc tải và đánh tín hiệu
 • Cần trục – Các tín hiệu bằng tay sử dụng với cần trục
 • Cần trục – Yêu cầu về năng lực đối với nhân viên kiểm tra cần trục
 • Cần trục – Đào tạo người lái – Phần 3: Cần trục tháp
 • Cần trục – Yêu cầu về năng lực đối với người lái/vận hành, móc tải, đánh tín hiệu và phụ trợ
 • Cần trục – Từ vựng – Phần 3: Cần trục tháp
 • Cần trục – Đào tạo người lái – Phần 1: Quy định chung