TCVN/TC 6 - Giấy và sản phẩm giấy

Số hiệu
TCVN/TC 6
Tên Ban kỹ thuật
Giấy và sản phẩm giấy
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 6 - Paper, board and pulps

Phạm vi
Tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Giấy và sản phẩm giấy
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Đào Sỹ Sành (Trưởng ban)
 • Hà Thị Thu Trà (Thư ký)
 • Phạm Thúy Hằng
 • Đỗ Xuân Đồng
 • Doãn Thái Hòa
 • Lương Thị Hồng
 • Vũ Ngọc Bảo
 • Tạ Đức Long
 • Vũ Quốc Trung
 • Hồ Thị Thúy Liên
 • Trần Thị Hiên
Danh sách dự thảo đang thực hiện