TCVN/TC 02 - Vấn đề chung về người tiêu dùng

Số hiệu
TCVN/TC 02
Tên Ban kỹ thuật
Vấn đề chung về người tiêu dùng
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/COPOLCO - Committee on consumer policy

Phạm vi
Hoạt động về chính sách người tiêu dùng
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Vũ Văn Diện (Trưởng ban)
  • Mai Thu Phương (Thư ký)
  • Nguyễn Minh Bằng
  • Nguyễn Thị Cẩm Tú
  • Nguyễn Quang Hạnh
  • Phạm Thúy Hằng
  • Trần Văn Học
  • Trần Diệu Loan
  • Thái Quỳnh Hoa
  • Đặng Kim Lợi
Danh sách dự thảo đang thực hiện