TCVN/TC 10 - Bản vẽ kỹ thuật

Số hiệu
TCVN/TC 10
Tên Ban kỹ thuật
Bản vẽ kỹ thuật
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng
Phạm vi
Bản vẽ kỹ thuật
Thành viên Ban kỹ thuật
 • Nguyễn Ngọc Chương (Trưởng ban)
 • Nguyễn Duy Trinh (Thư ký)
 • Cao Bảo Anh
 • Nguyễn Hồng Quang
 • Lê Xuân Quý
 • Dương Văn Khoa
 • Phạm Văn Sơn
 • Nguyễn Trọng Minh
 • Nguyễn Trọng Phú
 • Đào Danh Tùng
 • Đặng Thành Lê
Danh sách dự thảo đang thực hiện