TCVN/TC 28/SC 2 - Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử

Số hiệu
TCVN/TC 28/SC 2
Tên Ban kỹ thuật
Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử
Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc tế tương ứng

ISO/TC 28/SC 2 - Measurement of petroleum and related products

Phạm vi
Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử
Thành viên Ban kỹ thuật
  • Lê Cảnh Hòa (Trưởng ban)
  • Trần Thị Thanh Xuân (Thư ký)
  • Vũ Thị Thu Hà
  • Hoàng Thị Long Vân
  • NGUYỄN TUẤN TÚ
  • Đậu Anh Dũng
  • Nguyễn Lệ Tố Nga
  • NGUYỄN HỒNG LIÊN
  • Phạm Thị Thúy Hà
Danh sách dự thảo đang thực hiện